Privacybeleid

Introductie

Met de volgende verklaring over gegevensbescherming  willen wij u informeren over welke persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd), wij voor welke doeleinden en in welke mate verwerken. De verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle door ons verwerkte persoonsgegevens, zowel in het kader van onze dienstverlening, als op onze websites, onze mobiele applicaties en onze externe online aanwezigheid,   zoals bijvoorbeeld sociale media platforms (gezamenlijk aangeduid als "onlineaanbod").

 

De gebruikte termen zijn niet genderspecifiek.

Versie: 16 november 2020

 

Index

 • Introductie
 • Verantwoordelijk
 • Overzicht van de verwerkingen
 • Medewerker gegevensbescherming
 • Relevante rechtsgrondslagen
 • Veiligheid
 • Overdracht en openbaarmaking van persoonsgegevens
 • Gegevensverwerking in derde landen
 • Gebruik van cookies
 • Aanbod van het online aanbod en webhosting
 • Contact
 • Communicatie via Messenger
 • Videoconferenties, online vergaderingen,   webinars en schermdeling-Sharing
 • Cloudservices
 • Nieuwsbrieven en elektronische meldingen
 • Promotionele communicatie via e-mail, post, fax of telefoon
 • Webanalyse, monitoring en optimalisatie
 • Aanwezigheid sozialen op sociale media  (Social Media)
 • Plug-ins en ingesloten functies  en inhoud
 • Verwijdering van gegevens
 • Wijziging en actualisering van het  privacybeleid
 • Rechten van betrokkenen betroffenen  Personen
 • Definities

Verantwoordelijk

G&M Personal GmbH
De-la-Chevallerie-Straße 42 - 44
45894 Gelsenkirchen-Buer
Deutschland

 

Vertegenwoordiger: Michiel Schlatmann

E-mailadres:   info@dutch-german-network.com

Telefoon:  +49 209 38606-0

 

Medewerker gegevensbescherming

Michiel Schlatmann
datenschutz@gm-zeitarbeit.de

 

Overzicht van de verwerkingen

In het volgende overzicht wordt samengevat welke gegevens en voor welke doeleinden  gegevens worden verwerkt en wordt verwezen naar de betrokken personen.

 

Verwerkte gegevens

 • Voorraadgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen). 
 • Inhoudsgegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in online formulieren).
 • Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers). 
 • Meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatgegevens, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, inhoud, toegangstijden). 
 • Locatiegegevens (informatie over de geografische locatie van een apparaat of persoon).

Categorieën van betrokken personen

 • Medewerkers  (bijvoorbeeld werknemers, sollicitanten, voormalige werknemers).
 • Belangstellenden.
 • Communicatiepartners.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).

Doeleinden van verwerking

 • Het aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid..
 • Conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen). 
 • Kantoor-en organisatieprocedures.
 • Direct marketing (bijvoorbeeld per e-mail of per post). 
 • Feedback (bijvoorbeeld het verkrijgen van feedback via online formulier).
 • Op interesses en gedrag gebaseerde marketing.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Profilering (het maken van gebruikersprofielen).
 • Remarketing.
 • Bereikmeting  (bijvoorbeeld toegangsstatistieken, detectie van terugkerende bezoekers). 
 • Tracking (bijvoorbeeld interesse-/gedragsprofilering, profiling,  gebruik van cookies).
 • het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.

Relevante rechtsgrondslagen

In het volgende delen we de rechtsgrondslagen van de Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), op basis waarvan we de persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de DSGVO, de nationale vereisten voor gegevensbescherming in uw ons woon- en vestigingsland van toepassing kunnen zijn.  Mochten er in individuele gevallen specifiekere rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen in de verklaring gegevensbescherming.

 

 • Toestemming (art. 6 sec. 1 p. 1 lit. a. GDPR) - De  betrokkene heeft zijn toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meerdere doeleinden.
 • Uitvoering van het contract en precontractuele maatregelen (art. 6 sec. 1 p. 1 lit.b. GDPR) - De verwerking is noodzakelijk  voor de uitvoering van een overeenkomst, waarvan de betrokkene person partij is, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • Gerechtvaardigde belangen (art. 6 sec. 1 p. 1 lit. f. GDPR) – De verwerking is noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren.

Nationale regelgeving voor gegevensbescherming in Duitsland:  Naast de  verordeningen inzake gegevensbescherming van de DSGVO zijn in Duitsland nationale voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing.  Dit omvat met name de Wet bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens in de gegevensverwerking (FederalData ProtectionAct – BDSG). Het BDSG bevat met name bijzondere bepalingen over het recht op informatie,  het recht op verwijdering, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens,  de verwerking voor andere doeleinden en het doorgeven, alsmede geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering. Zij regelt ook de gegevensverwerking met het oog op de arbeidsverhouding (artikel 26 van de BDSG), met name met betrekking tot de oprichting, de uitvoering of beëindiging van de arbeidsverhoudingen en de toestemming van de werknemers. Bovendien kunnen de wetten inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten worden toegepast.   

 

Veiligheid

We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de uitvoering en de aard, de reikwijdte, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsmede de waarschijnlijkheid van het optreden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

 

De maatregelen omvatten met name de bescherming van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren. We houden ook rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling zoals de keuze van hardware en software. 

 

SSL-Encryptie (https): Om uw gegevens die via ons onlineaanbod worden verzonden te beschermen, maken we gebruik van SSL-encryptie.Verschlüsselung  U versleutelde verbindingen herkent u via het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

 

Overdracht en openbaarmaking van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens, komt het voor dat de gegevens worden doorgegeven aan andere instanties, bedrijven, juridisch onafhankelijke  organisatie-eenheden of personen. In een dergelijk geval houden we ons aan de wettelijke vereisten en sluiten we met de ontvangers van uw gegevens overeenkomsten af, die ertoe dienen uw gegevens te beschermen.

 

Gegevensoverdracht binnen groepsondernemingen:  We kunnen persoonsgegevens aan andere bedrijven binnen onze groep doorgeven of hen toegang verlenen tot deze gegevens, voor zover deze openbaarmaking voor administratieve   doeleinden plaatsvindt en noodzakelijk is voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen of als er toestemming is van de betrokkenen of als wettelijke bepalingen dit toestaan.

 

Gegevensverwerking in derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU)), de Europese Economische Ruimte (EER)), gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. 

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden, die gegevens van bezochte websites of domeinen bevatten en door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen.  Een cookie  wordt voornamelijk gebruikt om de informatie over een gebruiker tijdens of na zijn bezoek op te slaan. De term cookies omvat ook andere technologieën, die dezelfde functies uitvoeren als cookies.

 

De volgende cookietypen en -functies worden onderscheiden: 

 

 • Tijdelijke cookies: Tijdelijke cookies worden  uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbieding heeft verlaten en zijn  browser heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs na het sluiten van de browser.
 • First-party cookies: First-partycookies worden door ons geplaatst.
 • Cookies van derden: Cookies  van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders.
 • Noodzakelijke cookies: Cookies kunnen absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website.
 • Cookies voor statistieken, marketing en personalisatie: Daarnaast worden cookies ook gebruikt voor de bereikmeting en om de interesses en het gedrag van een gebruiker op individuele websites op te slaan in een  gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden gebruikt om gebruikers inhoud te tonen, die overeenkomt met de potentiële interesses.  Deze procedure wordt   ook wel "tracking" genoemd, d.w.z.het bijhouden van de mogelijke interessen van gebruikers. Voor zover we  cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, informeren wij  u afzonderlijk in ons privacybeleid of in het kader van het verkrijgen van toestemming.

Met betrekking tot de wettelijke basis:  Op welke wettelijke basis wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies, hangt af van de vraag of wij  u om uw toestemming vragen.  Als dit het geval is en u instemt met het gebruik van cookies, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens de door u gegeven    toestemming. In alle andere gevallen worden de gegevens die door cookies worden verkregen op basis van de wettelijke bepalingen verwerkt.

 

Opslagtijd: Indien we u geen expliciete informatie verstrekken over de opslagtijd van permanente cookies, dan kunt u ervan uitgaan, dat de gegevens maximaal 2 jaar opgeslagen kunnen worden.

 

Algemene informatie over het intrekken van uw toestemming of bezwaar maken tegen de verwerking: Afhankelijk van de vraag of de verwerking is gebaseerd  op uw toestemming of op een wettelijke bepaling, hebt u te allen tijde de mogelijkheid  om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookietechnologieën.  U kunt uw bezwaar duidelijk maken aan de hand van de instellingen van uw browser, door het gebruik van cookies uit te schakelen (waardoor ook de functionaliteit van ons online aanbod wordt beperkt).  Een bezwaar tegen het gebruik van cookies ten behoeve van online marketing kan ook via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. worden verklaard. 

 

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Voordat we  gegevens verwerken of laten verwerken in het kader van het gebruik van cookies, vragen we de gebruikers te allen tijde om herroepbare toestemming. Voordat de toestemming is  gegeven, worden alleen cookies gebruikt, die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van ons online aanbod.

 

Het ter beschikking stellen van het online aanbod en webhosting

Om ons online aanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken we gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders. Ook kunnen we gebruik maken van aanbieders van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte, datbasediensten en veiligheidsdiensten.

 

E-mail-verzenden en hosten: De webhostingdiensten die we gebruiken omvatten,  ook het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders, alsmede andere informatie met betrekking tot het verzenden en de inhoud van de respectieve e-mails verwerkt. De bovengenoemde gegevens kunnen ook verwerkt met het oog op het opsporen van SPAM. Wij wijzen u erop, dat e-mails op het internet niet versleuteld worden verzonden.

 

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden:  Wij (respectievelijk. onze webhostingprovider) verzamelen gegevens voor elke toegang tot de server (zogenaamde server log files). De serverlogbestanden kunnen het adres, de naam van de opgehaalde webpagina's, de bestanden, datum en tijd van ophalen, de overgedragen gegevensvolumes,  het bericht over succesvol ophalen,  het browsertype inclusief versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de Referrer URL (de eerder bezochte pagina) en meestal IP-adressen bevatten.

 

De door ons gebruikte aanbieder van webhosting:

 

Contact

Informatie van de personen, die contact met ons opnemen, wordt verwerkt, voor zover dit nodig is voor het beantwoorden van de vragen.

 

Chatbots en chatfuncties

 

Wij bieden online chats en chatbot-functies aan als communicatiemiddel (gezamenlijk aangeduid als "Chatdiensten"). Een chat is een online gesprek dat met een zekere tijdigheid wordt gevoerd. Een chatbot is software die vragen van gebruikers beantwoordt of hen informeert over berichten. Als u onze chatfuncties gebruikt, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

 

Als u gebruik maakt van onze chatdiensten binnen een online platform, wordt uw identificatienummer ook opgeslagen binnen het betreffende platform. We kunnen ook informatie verzamelen over welke gebruikers met onze chatdiensten omgaan en wanneer. Bovendien slaan we de inhoud van uw gesprekken op via de chatdiensten en logboekregistratie- en toestemmingsprocessen om deze te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 

Wij wijzen gebruikers erop dat de betreffende platformaanbieder dit kan achterhalen en wanneer gebruikers met onze chatdiensten communiceren en technische informatie over het apparaat van de gebruiker verzamelen en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, ook locatie-informatie (zogenaamde metagegevens) met het oog op het optimaliseren van de betreffende diensten en voor veiligheidsdoeleinden. Ook de metadata van de communicatie via chatdiensten (d.w.z. de informatie over wie met wie heeft gecommuniceerd) kunnen door de respectievelijke platformaanbieders worden gebruikt in overeenstemming met hun regelgeving, waarnaar wij verwijzen voor verdere informatie, voor marketingdoeleinden of om reclame op maat van de gebruikers weer te geven.

 

Als gebruikers akkoord gaan met een chatbot om informatie te activeren met reguliere berichten, hebben ze de mogelijkheid om zich op elk gewenst moment af te melden voor de informatie. De chatbot zal gebruikers adviseren hoe en met welke voorwaarden ze zich kunnen afmelden voor de berichten. Door het uitschrijven van de chatbot berichten worden de gegevens van de gebruikers verwijderd uit de directory van de ontvangers van de berichten.

 

We gebruiken de bovengenoemde gegevens om onze chatdiensten te gebruiken, bijvoorbeeld om gebruikers persoonlijk aan te spreken, om hun vragen te beantwoorden, om gevraagde inhoud door te sturen en ook om onze chatdiensten te verbeteren (bijvoorbeeld om chatbots antwoorden op veelgestelde vragen te "leren" of om onbeantwoorde vragen te identificeren).

 

Informatie over wettelijke grondslagen: We gebruiken de chatdiensten op basis van toestemming als we vooraf toestemming hebben gekregen van gebruikers om hun gegevens te verwerken in het kader van onze chatdiensten (dit geldt voor gevallen waarin gebruikers om toestemming wordt gevraagd, bijvoorbeeld zodat een chatbot hen regelmatig berichten kan sturen). Als we chatdiensten gebruiken om vragen van gebruikers over onze diensten of ons bedrijf te beantwoorden, wordt dit gedaan voor contractuele en precontractuele communicatie. Bovendien maken we gebruik van chatdiensten op basis van onze legitieme belangen bij het optimaliseren van chatdiensten, hun zakelijke efficiëntie en een toename van de positieve gebruikerservaring.

 

Herroeping, bezwaar en verwijdering: U kunt een gegeven toestemming herroepen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van onze chatdiensten op elk gewenst moment.

 

- Soorten verwerkte gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in onlineformulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

 

- Getroffenen: Communicatiepartners, gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).

 

- Doelstellingen van de verwerking: contactverzoeken en communicatie, direct marketing (bijvoorbeeld per e-mail of per post), bereikmeting (bijvoorbeeld toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), tracking (bijvoorbeeld interesse/gedragprofilering, gebruik van cookies), remarketing, conversiemeting (het meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen), profilering (het aanmaken van gebruikersprofielen).

 

- Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), DSGVO), rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), DSGVO).

 

 

Communicatie via Messenger

In het geval  van end-to-end-encryptie is de inhoud van het begin tot het einde versleuteld. Dit betekent, dat de inhoud van de berichten niet zichtbaar is, zelfs niet door de messengerprovider zelf. U moet altijd  een up-to-date versie van Messenger gebruiken met versleuteling die is ingeschakeld , om versleuteling van berichtinhoud te garanderen.

 

We wijzen er echter ook op, dat de messengerprovider de inhoud niet kan bekijken, maar kan zien, dat en wanneer partners met ons communiceren, evenals technische informatie over het gebruikte apparaat van de partners en afhankelijk van de instellingen van hun apparaat ook locatie-informatie (zogenaamde metadata) wordt verwerkt.

 

De door ons gebruikte aanbieder:

 

Videoconferenties, online vergaderingen, webinars en schermdeling

We gebruiken platforms en applicaties van derden voor het organiseren van video- en audioconferenties, webinars en andere soorten van video- en audiovergaderingen.  Audio-  Bij het selecteren van externe aanbieders en hun diensten voldoen we aan de wettelijke vereisten.

 

Binnen dit kader worden gegevens van de  communicatiedeelnemers verwerkt en opgeslagen  op de servers van de externe providers. Deze gegevens kunnen met name inlog-en contactgegevens, berichten, evenals chats en gedeelde scherminhoud omvatten.

 

Wij  vragen u daarom omhet privacybeleid van de betreffende externe aanbieders in acht te nemen.

 

De door ons gebruikte aanbieder:

 

Cloudservices

We maken gebruik van softwarediensten, die toegankelijk zijn via internet en worden uitgevoerd op de servers van hun providers.

 

In dit verband kunnen gegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de providers, voor zover deze deel uitmaken van communicatieprocessen met ons of anderszins door ons worden verwerkt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.  Hierbij gaat het met name om persoonsgegevens, contactgegevens van de gebruikers, gegevens over bewerkingen, contracten, andere processen en de inhoud ervan.  De providers van de cloudservices verwerken ook gebruiksgegevens en metadata voor beveiligingsdoeleinden en voor serviceoptimalisatie.

 

De door ons gebruikte aanbieder:

 

Nieuwsbrieven en elektronische meldingen

We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen (hierna "nieuwsbrief" genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming.  Indien in het kader van een registratie van de nieuwsbrief de inhoud ervan specifiek wordt beschreven, is die bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Voor de rest bevatten deze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons bedrijf.

Om u in te schrijven op onze nieuwsbrieven is het in principe voldoende uw e-mailadres aan te geven. We kunnen u naar uw naam vragen om de nieuwsbrief te personaliseren en andere gegevens, indien deze gegevens voor de nieuwsbrief noodzakelijk zijn. 

 

Double-opt-in-procedure: De inschrijving voor onze nieuwsbrief gebeurt in principe via een zogenaamde double opt-in-procedure. Dit betekent, dat u na de registratie een e-mail ontvangt, waarin gevraagd wordt uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om te voorkomen, dat iemand met niet bekende e-mailadressen inloggen kan. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om te kunnen bewijzen, dat het registratieproces volgens de wettelijke vereisten verloopt. Hiertoe worden het tijdstip van de login en de bevestigingen het IP-adres opgeslagen. De wijzigingen in uw opgeslagen gegevens worden ook geregistreerd. 

 

Verwijdering en beperking van de verwerking:   We kunnen de e-mailadressen van gebruiker, die hun toestemming hebben ingetrokken maximaal 3 jaar bewaren voordat dat we deze verwijderen. Dit om een eerder gegegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot  het doel van een mogelijke verdediging van claims.  Een individueel verzoek om annulering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het bestaan van een eerdere toestemming wordt  bevestigd.

 

De registratieprocedure wordt vastgelegd om aan te kunnen tonen, dat deze procedure juist is verlopen.

 

Verzenden via SMS: De elektronische berichten kunnen ook worden verzonden als SMS-berichten

 

De door ons gebruikte aanbieder:

 

Promotionele communicatie via e-mail, post, fax of telefoon

Wij verwerken persoonsgegevens voor reclamedoeleinden via verschillende kanalen zoals bijvoorbeeld E-mail, telefoon, post of fax. Hierbij houden wij ons de wettelijk eisen, die hieraan gesteld worden.

 

De ontvangers hebben het recht  om de gegeven toestemmingen te allen tijde  in te trekken of te allen tijde bezwaar te maken tegen deze reclameuitingen.

 

We kunnen de e-mailadressen van gebruiker, die hun toestemming hebben ingetrokken maximaal 3 jaar bewaren voordat dat we deze verwijderen. Dit om een eerder gegegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot  het doel van een mogelijke verdediging van claims.  Een individueel verzoek om annulering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het bestaan van een eerdere toestemming wordt  bevestigd.

 

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

De webanalyse (ook wel "bereikmeting"  genoemd) dient ter evaluatie van de  bezoekersstromen van ons online aanbod en kan gedrag, interesses of demografische informatie over de bezoekers bevatten.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden gemaakt en opgeslagen in een bestand (de zogenaamde "cookie") of soortgelijke methoden kunnen voor hetzelfde doel worden gebruikt. Als gebruikers hebben  ingestemd met het verzamelen van hun  locatiegegevens, afhankelijk van de provider, kunnen deze ook worden  verwerkt.

 

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres te verkorten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden niet de gebruikersgegevens   (bijvoorbeeld e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen.   Dat wil zeggen,  dat wij en de aanbieders van de gebruikte software niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die is opgeslagen voor de doeleinden van de webanalyse.

 

De door ons gebruikte aanbieder:

 

Aanwezigheid op sociale media  (Social Media)

We zijn actief op sociale netwerken en verwerken de gebruikersgegevens in deze context om te communiceren met de gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

 

Wij  willen  erop wijzen dat gegevens van gebruikers buiten het gebied van de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's voor  die  gebruikers, omdat bijvoorbeeld de handhaving van de gebruikersrechten zou kunnen worden bemoeilijkt.

 

Bovendien worden de gegevens van gebruikers van sociale netwerken meestal verwerkt  voor marktonderzoeken  en reclamedoeleinden.  Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruiker.  Bovendien kunnen gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte  apparaten in de gebruikersprofielen worden opgeslagen.

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de verwerkingsmethoden en de opt-out verwijzen we naar het privacybeleid van de exploitanten van de respectievelijke social media.

 

De door ons gebruikte aanbieders:

 

Plug-ins en ingebouwde functies en inhoud

Wij nemen in onze online aanbod elementen op, die worden verkregen van de servers van andere aanbieders (hierna "derde partij" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's  of berichten zijn (hierna "inhoud").

 

Deze derde partij verwerkt het IP-adres van de gebruikers, omdat ze de inhoud niet naar hun browser konden sturen zonder het IP-adres. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud of functies. We doen er alles aan, om alleen dergelijke inhoud te gebruiken, waarvan de respectievelijke providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Derden kunnen ook  zogenaamde pixeltags (onzichtbare   afbeeldingen, ook wel 'webbeacons' genoemd) )  gebruiken voor statistische of  marketingdoeleinden. Via de "pixel tags" kan informatie, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website, geëvalueerd worden. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem bevatten.

 

De door ons gebruikte aanbieders:

 

 • Google Fonts: We integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider   Google, waarbij de gegevens van de gebruikers uitsluitend worden gebruikt voor het weergeven van de lettertypen in de browser van de Google gebruikers.    Serviceproviders:Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,   Moederbedrijf:GoogleLLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://fonts.google.com/; Privacybeleid:   https://policies.google.com/privacy.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte  gegevens  worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra de toestemming voor verwerking wordt ingetrokken of komt te vervallen (bijvoorbeeld indien het doel van de verwerking van deze gegevens is beëindigd of niet meer noodzakelijk is voor dit doel). ).

 

Een deel van de gegevens hoeft niet te worden verwijderd, omdat zij noodzakelijk zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden.  De verwerking ervan is beperkt tot deze doeleinden.

 

Wijziging en actualisering van het  privacybeleid

We vragen u vriendelijk  om regelmatig op de hoogte te blijven van de inhoud van ons  privacybeleid. We passen het privacybeleid aan zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we uitvoeren dit noodzakelijk maken. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen zodra de wijzigingen van invloed zijn op u of een andere individuele kennisgeving is vereist.

 

Als  we adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties verstrekken in deze privacyverklaring, vragen we u vriendelijk op te merken dat de adressen in de loop van de tijd  kunnen veranderen en wij vragen u om de gegevens te controleren voordat  u contact met hen opneemt.

 

Rechten van betrokkenen personen

Volgens de DGSVO heeft u rechten, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 DSGVO:

 

 • Recht van bezwaar: Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie,  heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van  uw persoonsgegevens,  die op basis van artikel 6 Lid 1 lit. e of f DGSVO heeft plaatsgevonden;  dit geldt ook voor profiling, die  op basis van deze bepalingen heeft plaatsgevonden. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor  direct-marketingdoeleinden,  heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor  profiling, die in het kade rvan direct marketing plaatsvindt.
 • Recht van intrekking van verleende toestemming:  U hebt het recht om verleende toestemmingen op elk moment in te trekken.
 • Recht op toegang: U hebt het recht om een bevestiging te vragen over de vraag of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen, alsmede om verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie:  U heeft het recht om, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, de completering van uw gegevens of de correctie van de onjuiste gegevens over u te vragen.
 • Recht op verwijdering en beperking van de verwerking:   U hebt het recht om, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, te eisen dat uw gegevens onmiddellijk worden  verwijderd,  of als alternatief, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, om een beperking van de verwerking van de gegevens te vragen.
 • Recht  op gegevensportabiliteit:   U hebt het recht om uw gegevens, die u ons ter beschikking hebt gesteld, in overeenstemming met de wettelijke  vereisten, in een gestructureerd,  gebruikelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de doorgifte ervan aan een derde te vragen.
 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit:   U hebt ook het recht om, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit,  in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw  werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent, dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO.

Toezichthoudende autoriteit  die verantwoordelijk is voor ons: :

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstraße 30

53117 Bonn

Deutschland

 

Definities

In deze sectie vindt u  een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden  gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en zijn vooral gedefinieerd in artikel 4 DSGVO.  De wettelijke definities zijn bindend.  De volgende verklaringen,  zijn hoofdzakelijk bedoeld voor het begrip. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

 

 • IP-Masking:  "IP-Masking”  is een methode waarbij de laatste twee nummers van een IP-adres worden verwijderd, zodat het IP-adres niet  langer als de unieke identificatie van een persoon kan dienen.  Ip-masking is daarom een middel om verwerkingsmethoden te anonimiseren, vooral in online marketing.
 • Interesse- en gedragsmarketing:  Men Spreekt van Interesse- en/of gedragsmarketing wanneer potentiële interesses van gebruikers in advertenties en andere inhoud zo nauwkeurig mogelijk vooraf bepaald worden. Dit gebeurt op basis van informatie over hun eerdere gedrag (bijvoorbeeld het bezoeken van bepaalde websites en het blijven op deze, koopgedrag of interactie met andere gebruikers),dat wordt opgeslagen in een zogenaamd profiel.  Voor deze doeleinden worden meestal Cooking gebruikt.
 • Conversiemeting: Conversiemeting is een methode waarmee de effectiviteit van marketingmaatregelen kan worden bepaald.  Voor dit doel wordt een cookie meestal opgeslagen op de apparaten van de gebruikers op websites, waarop de marketingmaatregelen zijn getroffen en vervolgens opnieuw opgehaald op de  bestemmingswebsite. Zielwebseite .  We kunnen bijvoorbeeld bijhouden of de advertenties, die we op andere websites weergeven, succesvol zijn.
 • Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene');   Identificeerbaar is een natuurlijke persoon, die direct of indirect, met name door een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-id of kan worden geïdentificeerd aan een of meer specifieke kenmerken die de uitdrukking  zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische,  economische,  culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profiling:  elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat in het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen (afhankelijk van het type profilering, informatie met betrekking tot leeftijd, geslacht, locatiegegevens en bewegingsgegevens, interactie met websites en hun inhoud, winkelgedrag, sociale interactie met andere mensen)    Cookies en webbeacons worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereikmeting: De  bereikmeting (Web Analytics) wordt gebruikt om de bezoekersstromen van een online aanbieding te evalueren en kan het gedrag of de interesses van de bezoekers voor bepaalde informatie, zoals de inhoud van webpagina's, omvatten.  Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren herkennen op welke tijdstippen gebruikers hun website bezoken en in welke content ze geïnteresseerd zijn. Dit stelt hen in staat om bijvoorbeeld de inhoud van de website aan te passen aan de behoeften van haar bezoekers.  Voor de analyse van het bereik worden pseudonieme cookies en webbeacons vaak gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeuriger analyses te krijgen van het gebruik van een online aanbod.
 • Remarketing: Remarketing of Retargeting is wanneer bijvoorbeeld voor  reclamedoeleinden, wordt onthouden in welke producten een gebruiker  geïnteresseerd is om vervolgens de gebruiker te verwijzen naar deze producten op andere websites.
 • Locatiegegevens: ontstaan wanneer een mobiel apparaat (of een ander apparaat met de technische vereisten van een  locatiebepaling) verbinding maakt met een radiocel, een WLAN of soortgelijke technische tussenpersonen en functies van  locatiebepaling.   Locatiegegevens worden gebruikt om aan te geven op welke geografisch identificeerbare positie van de aarde het betreffende apparaat zich bevindt. Locatiegegevens kunnen wordem gebruikt om kaartfuncties of andere  informatie die afhankelijk is van een locatie weer te geven.
 • Tracking: Tracking is wanneer het gedrag van gebruikers kan worden gevolgd over meerdere online aanbiedingen.  Met betrekking tot de gebruikte online aanbiedingen wordt informatie over gedrag opgeslagen in cookies of op servers van de aanbieders van de trackingtechnologieën (de zogenaamde profilering).  Deze informatie kan dan worden gebruikt om advertenties aan gebruikers weer waarvoor zij zich.